Kompetansestyring

OilComp har utviklet et kompetansestyringssystem og rådgivingstjeneste som tar utgangspunkt i de kompetansekrav myndigheter, kunder eller selskapet selv setter. Denne oversikten kaller vi kompetansematrise.

Kravene måles deretter mot den enkelte ansattes dokumenterte kompetanse. Synligjøres en kompetansekartlegging et avvik mellom kompetansekrav fra matrisen og den enkeltes dokumenterte kompetanse, får man et kompetanseGAP. Tiltak synligjøres på en effektiv måte for å dekke dette avviket. Slike avvik dekkes normalt gjennom kurs o.l., der dokumentasjon på oppnådd ny kompetanse (eks kursbevis) blir automatisk oppdatert i kundens HR systemer (integrasjon).

Kartlegging

Kartlegging og målrettede tiltak for å dekke GAP av den ansattes kompetanse, gjøres på følgende måte:

  • De formelle krav til den enkelte stilling og funksjon identifiseres i kompetansematrisen.
  • Det gjennomføres en innsamling av hver ansattes tidligere ervervede kompetanse.
  • Et GAP mellom den kompetansen den enkelte ansatte besitter og de krav de er stilt ovenfor blir så avdekket.
  • Tiltak (kurs) blir dermed rettet mot å dekke definerte kompetansegap.

God kompetansestyring er en nøkkelfaktor for sikker og effektiv drift.

Kompetansestyringssystemer og -konsepter

Å utvikle egne Kompetansestyringssystemer og -konsepter er vanligvis uhyre ressurskrevende med tanke på tid og kostnader. Når man først har fått slike systemer opp å gå er de veldig ressursbesparende.

OilComp har utviklet og levert slike tjenester de siste 15 årene til store og mindre kunder. Sammen med våre kunder har vi utviklet systemer og prosesser som effektiviserer deres hverdag og gir dem en god og forutsigbar oversikt over kompetansen til de ansatte og de kompetansekrav som settes til dem i tiden fremover (eks ifm budsjettering). Vi tilstreber å gjøre disse prosessene automatisk, noe som gjør at kunden kan arbeide mer systematisk og kontinuerlig med egen kompetansestyring enn hva som ellers ville vært mulig.

Et aktivt arbeid for kompetanseutvikling gjør bedriften mer attraktiv ved rekruttering av nye medarbeidere og bidrar til økt motivasjon blant de etablerte. Høyere kompetanse hos de ansatte vil igjen bedre selskapets effektivitet og fokus på fremtidsrettede aktiviteter som helse, miljø og sikkerhet. Man vil også unngå såkalte “kunnskap for lager”-situasjoner.

Kontakt oss

Ta kontakt med OilComp kundesenter for en uforpliktende demonstrasjon av våre konsepter.

Kontakt oss