Forskning og utvikling

OilComp har siden 2003 vært Norsk olje og gass (tidl. OLF) sin prosjektleder innen områdeberedskap (menneskelige faktorer) og har i den forbindelse gjennomført en rekke prosjekter.

Overlevelse i grov sjø - litteraturstudie

Å få en oversikt over hvilke faktorer som påvirker overlevelse og forlenger tiden en person kan overleve i kaldt vann, er viktig for å definere beredskapstid, personlig sikkerhetsutstyr, planverk og ressurser i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen. De samme mekanismene gjelder for alle som arbeider på havet.

I dette Norsk olje og gass (tidl. OLF) prosjektet fra 2003, ble OilComp bedt om å utrede og samle relevant informasjon om dette viktige emnet - overlevelse i grov sjø vinterstid (Survival in Cold Water).

Rapporten og resultatene fra denne litteraturstudien dannet grunnlaget for all sjøtrening i Norge idet innholdet i denne rapporten fremdeles er en del av pensum for kursene til Sjøfartsdirektoratet (STCW) og Norsk Olje og gass.

Utvikling av testprosedyrer for helikoptertransportdrakter

OilComp har hatt ansvaret for å utvikle og verifisere Norsk olje og gass (tidl. OLF) sine testprosedyre for helikoptertransportdrakter. Hovedfokus i testprosedyren har vært bestemmelse av draktenes funksjon i vind og bølger, og da spesielt immersjonsdraktens evne til å beskytte mot vanninntrening og overskylling.

Prosedyren har blitt benyttet i alle drakttestene OilComp har gjennomført for Norsk olje og gass. Av draktene som er blitt testet er HellyHansen Spesialprodukters HH-E352, HH-E352-3, HH-E352-4, HH-SeaAir. OilComp har også testet en drakt for Viking Life-Saving Equipment.

Testing av helikoptertransportdrakter i bølgebaseng

I henhold til Norsk olje og gass (tidligere OLF) sine testprosedyrer for helikoptertransportdrakter, har OilComp testet en rekke drakter og utstyrskomponenter tilknyttet disse. Flere av testene har vi utført i et bølgebasseng i Esbjerg (Danmark) der vi simulerte realistiske forhold med vind i stiv kuling styrke, regn og bølger opp til 1,2 meter.

I forbindelse med testing av ulike utstyrskomponenter på redningsdraktene, har vi også latt drakter gjennomgå en rekke utfordringer og miljøer som er relevante for en offshorearbeider. Dette inkluderer helikoptervelt, redningsstrømper, redningsflåter, fall fra høyder opptil 28 meter (med dukke) etc.

Testing av drakter under ekstreme forhold

I februar 2004, testet OilComp i samarbeid med Kystvakten helikoptertransportdrakten HH-E352-4 (også kalt Halten Nordland drakten) under realistiske forhold i havet utenfor Vesterålen. I opptil 47 knops vind, 9 meter høye bølger og temperatur på 2°C grader i både vannet og luften, avdekket testen hvorledes man skal oppføre seg for å overleve et opphold i havet under slike forhold. Oppdragsgiver var for prosjektet var «Norsk olje og gass».

De fire testpersonene viste at dette var mulig ved riktig bruk av drakten og korrekt oppførsel i den grove sjøen. Testpersonene oppholdt seg i det kalde vannet i 2 timer uten at de fikk vannlekkasjer inn i drakten eller betydelig redusert kjerne temperatur.

Basert på disse testene har OilComp utviklet undervisningsmateriell med  film og bilder som er benyttet på en rekke kurs og publikasjoner innen sjøredning.

Opplæring i riktig bruk av helikoptertransportdrakt for offshore-arbeidere

Tester gjennomført i bølgebasseng iht. Norsk olje og gass' (tidl. OLF) testprosedyre for helikoptertransportdrakter, viste at de draktene som ble benyttet i Nordsjøen frem til sommeren 2005, ikke gav tilstrekkelig beskyttelse mot vanninntrenging ved et opphold i grov sjø. 

Den forbedrede helikoptertransportdrakten HHE-352-4 som kom på markedet i april 2004, etter at den var testet av OilComp, hadde fått bedre tetninger rundt ansikt og ermer for å forhindre vannlekkasjer, sprutskjerm og en rekke andre forbedringer.

OilComp fikk i oppdrag fra Norsk olje og gass' å utvikle forslag til  opplæringsplaner og revidert fagplan for Norsk olje og gass grunnkurs innen sjøredning. Dette førte til at mange sikkerhetssentre tok i bruk eksponering for bølger og vind i sin trening, slik at opplæringen fokuserte på å utnytte drakten på en riktig måte. 

Ifm implementering av helikoptertransportdrakten iverksatte OilComp opplæring på heliporter og offshore for 24000 offshorearbeidere i løpet av en 3 måneders periode.

Overlevelse i grov sjø - fordypningskurs for instruktører

Ved etablering av områdeberedskapen i Nordsjøen ble det fokusert på en rekke faktorer som påvirker og forbedrer muligheten for overlevelse i grov sjø, noe som har medført flere forbedringstiltak, spesielt innen personlig redningsutstyr. I forbindelse med implementeringen av det nye redningsutstyret fikk OilComp i oppdrag fra Norsk olje og gass å lage læreplaner og utvikle et fordypningskurs for instruktører ved landets sikkerhetssentre innen sjøredning.

To kurs ble gjennomført i Norge og Danmark vinteren 2004/2005. Blant deltakerne var instruktører fra sikkerhetssentrene, samt personell fra både tillitsmannsapparatet og offshore-HMS avdelinger hos selskaper i oljebransjen.

Utvikling av operative prosedyrer under evakuering fra et helikopter

OilComp utviklet operative prosedyrer for riktig bruk av helikoptertransportdrakten og pustelunge under evakuering fra et helikopter. Utvikling av gode operative prosedyrer og utstyr krever; bruk av systematiske og anerkjente metoder fra en undersøker problemområdet og utvikler en kravspesifikasjon, etterprøvbare testmetoder (publiserbare), en prototypedrakt som testes under realistiske forhold, der en lærer opp instruktører og utvikler læremateriell til en til slutt med bruker medvirkning tester ut drakt med pustelunge under en simulert evakuering fra et Sikorsky S-92 helikopter som benyttes i Nordsjøen.

OilComp gjennomførte denne testen ifm utvikling av en introduksjonsfilm for et av helikopter transport selskapene. Funn fra testen er tatt inn i OilComps kursvirksomhet.

Mann over bord ved arbeid over åpen sjø (Norsk olje og gass - DFU1)

På oppdrag fra Norsk olje og gass (tidl. OLF) og flere nasjonale- og internasjonale oljeselskap gjorde OilComp i 2004 en evaluering og kartlegging av 56 faste- og flyttbare installasjoner i Nordsjøen. 

Mann over bord ved arbeid over åpen sjø er beskrevet som en av Norsk olje og gass' Definerte Fare og Ulykkessituasjoner (DFU) i forbindelse med områdeberedskapen. Denne DFU'en er i områdeberedskapssammenheng definert som DFU 1. Ytelseskravet for opplukking fra sjøen er her satt til 8 minutter.

Prosjektet beskrev de faremomenter som er til stede samt de tiltak som kan redusere konsekvensene hvis en slik situasjon skulle inntreffe.

Kompetansesenter for avfall og miljøteknologi i Nordvest Russland

OilComp gjennomførte i samarbeid med konsulentselskapet Aukner Neuman AS, en studie på oppdrag fra Utenriksdepartementet, Nordisk Miljøfond og store norske landbaserte gjenvinningsindustrikonsern mulighetene for å utvikle et kompetansesenter for miljøkontroll i Barentsregionen, både på norsk og russisk side (bl.a. ifm Sthokman utbyggingen utenfor Murmansk).

I dette prosjektet ble det synliggjort både de miljøutfordringene som er tilstede i regionen før og etter at oljeindustrien har startet opp operasjonell virksomhet. Studien belyste også de behovene det er for kompetansehevende tiltak og de kommersielle mulighetene som tilstede i området innen avfall, gjenvinning og miljøteknologi, hvis rammebetingelsene legges til rette for dette.