Sertifiseringer

Bureau Veritas tilbyr tjenester som inspeksjoner, testing, revisjon, sertifiseringer og klassifisering. Bureau Veritas’s datterselskap, Bureau Veritas Certification, er et av Norges og verdens største sertifiseringsselskap.

OilComp er sertifisert av Bureau Veritas iht. standarden ISO-9001:2015. Sertifiseringen skal sikre at OilComp har et kvalitetssystem og følger de krav til kvalitetsstyring og oppfølging som ISO-9001:2015 standarden setter. Vi har derfor stort fokus på HMS og Kvalitetsforbedring i det daglige gjennom kundefokus, gode prosesser og kontinuerlig forbedring.

Bureau Veritas, som klasseselskap, har revidert oss i OilComp, slik at vi dermed kunne godkjennes som et maritimt kurssenter.

Achilles er en ledende global tilbyder av integrerte løsninger for leverandørsystemer. Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører, slik at selskap kan skaffe seg seriøse samarbeidspartnere som holder det de lover og oppfyller de kravene som settes.

Bransjenettverket Achilles JQS (Joint Qualification System), lansert i 1991, er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren.

Achilles sin kvalitetsstandard bygger på ISO 9001-systemet (ISO 9001:2015). Denne kvalifiseringen er en bekreftelse til nåværende og fremtidige samarbeidspartnere om at OilComp er en kvalitetsorientert leverandør av tjenester innenfor kursformidling, konsulentvirksomhet og FoU.

IWCF, «International Well Control Forum» ble etablert i 1992. Organisasjonen setter krav til kurs-, -senter, -simulatorer, -instruktører, simulator sensorer og administrerer sertifiseringer innen boring og brønnkontroll.

IWCF sin akkreditering av kurstilbydere skal sikre at opplæringen tilbys iht. IWCF sine krav. Gjennom vårt datterselskap NPS (Norsk Petroleumsteknisk Senter) er vi akkreditert til å gjennomføre IWCF-kurs innen boring og brønn.

 


Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan i Norge, med myndighet og ansvar over norske- og utenlandsregistrerte skip som anløper norske havner. Direktoratet setter sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier i høysetet, og har som et hovedmål å opprettholde gode kvalifikasjoner, arbeids- og levevilkår hos sjøfolk.

Sjøfartsdirektoratet fungerer samtidig som et godkjenningsorgan for ulike kompetansekrav (emneplaner), prosedyrer og sertifiseringer tilknyttet STCW konvensjonen. OilComp er godkjent som et maritimt opplæringssenter av Sjøfartsdirektoratet for å tilby STCW kurs innen sikkerhet og security.

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. ISPS -  Havnesikring: ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip.

Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket. OilComp er godkjent av Kystverket for å tilby ISPS  kurs for havnepersonell.

 

Telenor Kystradio sine tjenester, produkter og infrastruktur utgjør tilsammen et sikkert bindeledd mellom sjø og land.

Telenor Kystradio har teknisk infrastruktur med 123 VHF basestasjoner, 32 MF stasjoner med tilhørende antenneanlegg.

Totalt er det ca 550 radioer i nettverket. OilComp er godkjent av Telenor Kystradio for å tilby radiooperatør kurs som VHF/SRC og ROC kurs.