ISPS CSO-Company Security Officer

Målsetning

Heve kompetansenivået innen maritim security slik at kursdeltakeren forstår CSOs ansvar og oppgaver. Bidra til at kandidaten kan fungere som Company Security Officer i rederiet/ selskapet.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Målgruppe

Utpekt person i rederi eller selskap ansvarlig for at security er ivaretatt for rederiets/selskapets skip/flyttbar boreinnretning.

Kursinnhold

Maritimt regelverk: Internasjonale og nasjonale konvensjoner, koder, lover og forskrifter
(SOLAS, ISPS koden, STCW, MSC-circ, EU regulation No 725/2004, nasjonale lover og forskrifter)
Maritim security policy
Security bevissthet, ansvar og oppgaver
Security tiltak om bord
Trussel identifisering og årvåkenhet
Piratvirksomhet og væpnede ran
Ship Security Assessment (sårbarhetsvurdering)
Ship Security Plan (sikringsplan)
Beredskap og nødprosedyrer
Opplæring/trening, øvelse og samtrening
Security utstyr
Security administrasjon
Gruppeoppgaver
Kurset avsluttes med en skriftlig test

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
MS-5-1-4

Kategori
Security

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

1
Laster kursliste...